Bestyrelsen indkalder hermed alle medlemmer af Tølløse Tennisklub til:

Generalforsamling, mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Forslag Dorthe Thygesen)

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 5. Valg af formand
  På valg er Søren Ahlmann (modtager genvalg)

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er for 2 år:
  Ole Jørgensen, (modtager genvalg)
  Berit Jørgensen, (modtager genvalg)
  Arne (modtager genvalg)
  Pernille (modtager ikke genvalg) men Ole Madsen opstiller.
 7. Valg af 2 supp­­­leanter
  Pernille opstiller og Kurt genopstiller

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Uwe Jørgensen og suppleant Flemming Sommer modtager genvalg

 9. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent
  900 for seniorer/år
  500 for unge/år
  400 for juniorer/år
  700 for pensionister/år
  350 for medlemmer der er fyldt 80 ved årets start

 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Se indkaldelse og beretning fra klubbens aktiviteter 2017.

Regnskabet fremlægges på dagen.