Vedtægter for Tølløse Tennis Klub

§ 1.

Klubbens navn er TØLLØSE TENNIS KLUB. Klubbens hjemsted er Sportsvej 4, 4340 Tølløse. Klubbens formål er at give medlemmerne bedst mulig lejlighed til at dyrke tennissporten som motion og i konkurrence, uanset alder og færdigheder.

§ 2.

Alle der har interesse for klubbens formål, og vil støtte en god klubånd, kan være medlemmer, dog inden for et af bestyrelsen fastsat antal medlemmer pr. bane.

Medlemmer er pligtige til at overholde såvel klubbens love og vedtægter, som de af bestyrelsen udarbejdede ordensregler for benyttelse af baner, klubhus, materialer m.v.

§ 3.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, med angivelse af tid og sted samt med angivelse af dagsorden.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i februar/marts måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  • Godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af formand
  • Valg af seks bestyrelsesmedlemmer (halvdelen for 2 år).
  • Valg af en bestyrelsessuppleant.
  • Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  • Fastsættelse af kontingenter for kommende sæson.
  • Eventuelt

Alle medlemmer er stemmeberettigede. Kun medlemmer der er myndige kan sidde i bestyrelsen. Juniorer under 18 år kan være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske strukturer.

Dirigenten afgør afstemningsmetoden dog kan mindst fem medlemmer forlange skriftlig afstemning om ovenstående punkter.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægtsændringerne i § 1 - 8 kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer for at blive vedtaget.

§ 4.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst ti medlemmer til bestyrelsen har indgivet skriftlig begæring herom ledsaget af motiveret dagsorden.

§ 5.

Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, der består af 7 medlemmer leder klubben. Formanden leder de daglige forretninger. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og med de udvalg bestyrelsen finder nødvendige. Kassereren er ansvarlig for klubbens pengemidler og bestyrelsen for deres anvendelse.

Bestyrelsen kan meddele eneprokura til kassereren, med hensyn til at disponere over klubbens giro- og pengeinstitutkonti. Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, skal underskrives af den samlede bestyrelse.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret

§ 6.

De udvalg, der nedsættes af bestyrelsen kan yderligere bestå af medlemmer uden for bestyrelsens kreds. Juniorer under 18 år kan være udvalgsmedlemmer. Udvalgene er selvsupplerende, dog skal udvalgsmedlemmerne godkendes af bestyrelsen.

Ved stemmelighed i udvalgene er udvalgsformandens stemme afgørende.

Hvor pengemidler anvendes, kan det kun ske i samarbejde med klubbens kasserer, samt med bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen kan efter skøn nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

Alle udvalg er underkastet bestyrelsens afgørelser, og bestyrelsen kan til enhver tid udskifte udvalgenes medlemmer.

§ 7.

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ved alderskriterier er det alder ved årsskiftet, der er gældende.

Medlemmer, der ønsker det, kan optages som passive medlemmer.

Kontingentet dækker for perioden 1. april til 31. marts og skal være betalt senest ved sæson start. Indmeldelse sker til kassereren med angivelse af navn, adresse, fødselsår, dato samt telefonnummer.

Gæster kan medtages af medlemmer for enkelte timer, i henhold til gældende banereglement. Andre gæster kan træffe aftale med kassereren.

§ 8.

Overtræder et medlem klubbens ordensregler, kan bestyrelsen idømme vedkommende medlem karantæne, og i grove eller ved gentagne overtrædelse kan bestyrelsen ekskludere vedkommende af klubben, uden tilbagebetaling af erlagt kontingent, men med ret til at indanke bestyrelsens kendelse for næstkommende generalforsamling.

§ 9.

Beslutning om klubbens ophævelse og ændring i denne § kan kun vedtages ved en i dette øjemed indkaldt generalforsamling og kræver for at blive vedtaget halvdelen af de stemmeberettigede medlemmers tilslutning. I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes med ordinært varsel til en ny generalforsamling, hvor endelig ophævelse besluttes, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Klubbens gæld afvikles og eventuelle overskydende midler skal gå til støtte af idrætsformål i kommunen. Første prioritet har tennisformål, evt. oprettelse af ny tennisklub. Og/eller støtte til dygtiggørelse af unge tennisudøvere bosiddende i kommunen.

Det bemærkes, at banerne er beliggende på jord, der er stillet til rådighed af Tølløse Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 1978. § 3-6-7

ændret på generalforsamlingen i 1980 og § 3-6-7 yderligere

ændret på generalforsamlingen 10. februar 1982. § 3 og 7

ændret på generalforsamlingen 30. oktober 1984. § 1 - 8

ændret på generalforsamlingen 27. oktober 1992 § 3-5-6-7 og 9

ændret på generalforsamlingen 31. marts 2001. § 3-5-6-7 og 9.

ændret på generalforsamlingen 29. juni 2020. § 3 & 5. (Bestyrelsen er reduceret til 7 medlemmer og en suppleant).